CRITIC 20FW 'CITY SCOUT'
CRITIC 2020 F/W 'CITY SCOUTS'

크리틱의 2020 FW시즌은 ''CITY SCOUTS' 이라는 타이틀로 전개 된다.
이번 제품들은 밀리터리, 아웃도어 복식이 곳곳에 적용된 크리틱의 스카웃 유니폼 으로 구성된다.

도시에서 살아가는 이들을 위한 보이스카웃 복식 지침서 라는 느낌의 테마로 이해   있다.

시즌 룩북과 영상에서 21세기 도시에서 살아가는 보이 스카웃들의 모습을 엿볼  있다.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIST 수정 답변